นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

February 23, 2023

นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง [https://www.pkthai.net] จะปกปิดชื่อที่อยู่ หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
[https://www.pkthai.net] จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันทีและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
[https://www.pkthai.net] จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายัง [https://www.pkthai.net] ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ [บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด ,369/2 ซ.ดวงดี ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000​​] 

ช่องทางที่ 2 ติดต่อผ่าน [https://www.pkthai.net] หรือ [ช่องทางการโทร : 03-861-6865]

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านอีเมล [[email protected]]

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.0-2547-5960
โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล์ : [email protected]

All rights reserved ©2023 ​Pornkamon Rice Flour Mills Co.,Ltd.​
DESIGN by

สอบถามเพิ่มเติม